private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
double sp_x,sp_y,dis,azm,p_x,p_y;
string Alpha;string[] azTmp;
double Ad,Am,As; // 度、分、秒

//Dbg.Text =Convert.ToString(Ad) + ” ” + Convert.ToString(Am) + ” ”
+Convert.ToString(As,’,’,’);

在C#中编程,对参数类型不象VB中那样宽容,不可避免的要进行各种类型间的相互转换,如在文本控件中输入的数据在参与计算时必须转换为相应的数值类型才能进行计算。通常我们可以用以下三种方法来进行:

private void tst()

private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
double sp_x,sp_y,dis,azm,p_x,p_y;
string Alpha;string[] azTmp;
double Ad,Am,As; // 度、分、秒

dis=double.Parse(d.Text,’,’,’);

dis=double.Parse(d.Text,’,’,’);

{

//Dbg.Text =Convert.ToString(Ad) + ” ” + Convert.ToString(Am) + ” ”
+Convert.ToString(As,’,’,’);

 

Alpha=az.Text;
azTmp=Alpha.Split(‘.’,’,’,’);
Ad=Convert.ToDouble(azTmp[0],’,’,’);
Am=Convert.ToDouble(azTmp[1].Substring(0,2),’,’,’);
As=Convert.ToDouble(azTmp[1].Substring(2,2),’,’,’);

t_rtn=Math.Cos((double)t_string,’,’,’);

3、Convert类

azm=(Ad+Am/60.0+As/3600) * Math.PI/180;
p_x=(double)System.Math.Cos( azm) * dis+sp_x;
p_y=(double)System.Math.Sin( azm) * dis+sp_y;
px.Text=p_x.ToString(,’,’,’);
py.Text=p_y.ToString (,’,’,’);
point3 p3=new point3(,’,’,’);
p3.x=1.256;p3.y =2.356;p3.h=100;
Dbg.Text=p3.ToString(,’,’,’);

}

}

double t_rtn;

1、强制类型转换

sp_x=double.Parse(sx.Text,’,’,’);

sp_x=double.Parse(sx.Text,’,’,’);

string t_string=”1.4532″;

double、string等类都具有一个名为Parse的方法,我们可用其将其它类型的变量转换为本类型:

Am=Convert.ToDouble(azTmp[1].Substring(0,2),’,’,’);

}

sp_y=double.Parse(sy.Text,’,’,’);

As=Convert.ToDouble(azTmp[1].Substring(2,2),’,’,’);

sp_y=double.Parse(sy.Text,’,’,’);

azm=(Ad+Am/60.0+As/3600) * Math.PI/180;
p_x=(double)System.Math.Cos( azm) * dis+sp_x;
p_y=(double)System.Math.Sin( azm) * dis+sp_y;
px.Text=p_x.ToString(,’,’,’);
py.Text=p_y.ToString (,’,’,’);
point3 p3=new point3(,’,’,’);
p3.x=1.256;p3.y =2.356;p3.h=100;
Dbg.Text=p3.ToString(,’,’,’);

Alpha=az.Text;
azTmp=Alpha.Split(‘.’,’,’,’);
Ad=Convert.ToDouble(azTmp[0],’,’,’);

2、Parse方法

相关文章